Skip to main content

Chùa Bồng Lai (chùa Bà Bài)

        Góp phần vào sự phát triển du lịch tâm linh tại thành phố Châu Đốc, xã Vĩnh Tế có chùa Bồng Lai hay còn được gọi là chùa Bà Bài là cở sở tín ngưỡng tôn giáo.

        Chùa Bồng Lai không chỉ là cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đơn thuần mà Chùa còn là một hậu cứ trọng điểm nuôi quân, nơi trú đóng của các lực lượng Cách mạng Miền, Tỉnh, thị xã, xã... cũng từ nơi đây hạt giống Cách mạng được gieo mầm, ngọn lửa yêu nước luôn âm ĩ, chảy suốt quân dân một lòng đoàn kết tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ và ác liệt giành được nhiều thắng lợi to lớn, góp phần cùng cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Tổ quốc. Với những thành tích vẽ vang đó ngày 29 tháng 01 năm 1969 xã Vĩnh Tế được Đảng, Nhà nước công nhận xã Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Bồng Lai là nơi nuôi chứa cán bộ hoạt động cách mạng, là nơi trú đóng trung chuyển của các lực lượng cách mạng Tỉnh, huyện, xã trong suốt 02 thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả trong đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Vì vậy, vào ngày 27 tháng 10 năm 2006 được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2134/QĐ-UBND xếp hạng Chùa Bồng Lai là “Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh”.