Skip to main content

Thông tin đơn vị

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH TẾ

Địa chỉ: 746, QL.91, tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.861.592

Email: vinhte@angiang.gov.vn