Skip to main content

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Vĩnh Tế

Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Vĩnh Tế đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

 Phong trào thi đua được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện sâu rộng ở các khu dân cư với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.Công tác dân vận đã tập trung vào những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực trên địa bàn, với mỗi người dân như việc giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, các công trình trọng điểm; về việc vận động Nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương phát động, hỗ trợ giống, vốn kết hợp với hướng dẫn khoa học kỹ thuật… Từ đó, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập quán canh tác của Nhân dân, phát huy thế mạnh của địa phương, từng bước chuyển biến nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, mô hình "Dân vận khéo" cũng tác động tích cực đến việc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào khuyến học, khuyến tài; giữ gìn vệ sinh môi trường... làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú. Năm 2023 trên địa bàn xã có 10 mô hình tập thể và 5 mô hình cá nhân. Đặc biệt, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần tích cực trong duy trì và giữ vững 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao như: Mô hình “Máy cắt lục bình”: Mô hình “Xây dựng nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt điều khiển từ xa vào sản xuất dưa lưới”, Mô hình “Hỗ trợ vốn xoay vòng mua BHYT cho người dân”.

Mộng Như